top of page

A PROJEKTRŐL

Kutatásunk célja a regionális szervező funkcióval rendelkező közép-kelet-európai nagyvárosok fejlődési pályáinak vizsgálata, a területi tőkeállományt és az innovációs miliőt megalapozó tényezők meglétének és átalakulásának számbavétele, valamint a hazai regionális központok pozicionálása a közép-kelet-európai városhálózatban.

Kutatásunk jelentősége abban rejlik, hogy egy olyan komplex elemzési keretet kívánunk kialakítani a területi tőke és az innovációs miliő vizsgálatára, amely módszertani újszerűségén túl lehetőséget nyújt arra is, hogy az elemzések reprodukálhatóak, térben, időben és vizsgálati körben kiterjeszthetőek legyenek. A vizsgálat eredményeképpen tipizálni tudjuk a hazai és közép-kelet-európai nagyvárosi fejlődési modelleket.

A kutatás három fő irányra tagolódik. Elsőként feldolgozza, rendszerezi és értékeli a vizsgált problémakörökkel kapcsolatos elméleti hátteret, valamint a témában folytatott empirikus kutatások módszertani jellegzetességeit. A második irány a közép-kelet-európai regionális központok fejlődési modelljeinek azonosítása, amely elsősorban a területi tőketartalmakat leíró kvantitatív indikátorok vizsgálatán alapul, a leíró és magyarázó modellek kialakításán túlmenően a területi tőke-vizsgálatokban használatos prediktív ökonometriai modellek alkalmazásával, azoknak a regionálistól eltérő elemzési egységekre vonatkozó korrekciójával. A kutatás harmadik blokkját egy mélyebb, több szempontra kiterjedő elemzés képezi, amelyet három hazai nagyváros (Debrecen, Győr, Pécs) esetében végzünk el. Elsődleges célunk ezzel kapcsolatban, hogy a területi tőke nem kvantifikálható elemeinek szerepét, illetve az azok közötti kapcsolatokat megragadjuk.

Kutatásunk kiindulópontját az a megközelítés adja, miszerint a területi tőke a társadalmi-gazdasági erőforrások és az immateriális tőkejavak (társadalmi, szellemi, kapcsolati) olyan kombinációjaként írható le, amely egyedi, minden területi egység esetében eltérő sajátosságokkal és hangsúlyokkal rendelkezik.
A fentiekből kiindulva hipotézisünk az, hogy a területi tőke alkotóelemeinek számbavételén és rendszerezésén keresztül értelmezhető a nagyvárosok esetében, illetve ezen alkotóelemek eltérő hangsúlyai, valamint időbeli változásai mentén felrajzolhatók és értelmezhetők a közép-kelet-európai nagyvárosok differenciált fejlődési modelljei. A területi tőke sajátosságai által meghatározott egyedi innovációs miliők eltérő hatásokat gyakorolnak a fejlődésre, segíthetik, de akár akadályozhatják is azt.
Az alapvető kutatási kérdések az alábbiakban részletezhetők:

  1. Hogyan értelmezhető a területi tőke a nagyvárosokban, miként lehet számba venni az azt alakító tényezőket, illetve hogyan írható le az erre épülő innovációs miliő?

  2. Milyen hasonlóságokat, illetve modellszerű eltéréseket találhatunk a kelet-közép-európai nagyvárosok területi tőke-készletének felépítésében, illetve annak időbeli változásaiban?

  3. Miként pozicionálhatók a hazai nagyvárosok a kelet-közép-európai városhálózatban a területi tőke sajátosságai, illetve fejlődési pályáik alapján?

  4. Miként magyarázható a területi tőkeelemek eltérő összetételének hatása a fejlődési pályák eltérő alakulásában?

  5. Hogyan ragadható meg és írható le az endogén és exogén komponensek együttes szerepe?

  6. Milyen jellegű előrejelzéseket tehetünk a területi tőkére alapozott fejlődési pályák tekintetében?  

A KUTATÁS ALAPKÉRDÉSE

KUTATÁSI TERV ELEMEI

gyor_01.jpg
KUTATÁSI TERV ÉS ELŐZMÉNYEK

A kutatási program célja; hazai és saját eredmények

HIPOTÉZISEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

A kutatási kérdések, hipotézisek, célkitűzések

shutterstock_511415530.jpg
KUTATÁSI MÓDSZEREK

Alkalmazott kutatási módszerek, várható eredmények

bottom of page